Om reguleringsplanen

Området i dag er kontorbebyggelse som inntil nylig var regionskontor for Mattilsynet. Planforslaget legger opp til å erstatte kontorbebyggelsen med to nye boligblokker i åpen kvartalsstruktur, med varierende byggehøyder tilsvarende 4-6 etasjer. Planforslaget sikrer publikumsrettet virksomhet eller fellesarealer i bebyggelsens førsteetasje. 

Les møteprotokollen og saksdokumentene fra kommunestyret: https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-15-06-2022.515115.MD1I897097o047d.pts.html 

Klagerett og erstatning

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til Ås kommune, Plan, miljø og næring, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og angi begrunnelse for klagen. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. Plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedtatt plan

1. Plankart
2. Reguleringsbestemmelser
3. Planbeskrivelse
4. Saksutskrift