8. og 9. trinnselevene skal i perioden uke 36 – 38 gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning. 8. trinn gjennomfører også i engelsk. Prøvene foregår elektronisk og gjennomføres i klasserommene.

Prøvene inneholder både lette og vanskeligere oppgaver. De inneholder ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. Det er også mer åpne oppgaver der elevene svarer med egne ord eller tall og flervalgsoppgaver der elevene skal velge mellom flere svaralternativer.

Formålet med prøvene er å få informasjon om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Prøvene gir informasjon om ferdighetene på individ-, gruppe- og skolenivå. De gir også informasjon til lokale og nasjonale myndigheter.

Prøveresultatene brukes av den enkelte lærer til å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring. Kommunen og de enkelte skolene bruker resultatene som grunnlag for å utvikle et bedre opplæringstilbud - også med bidrag fra forskere som også bruker resultatene i sitt arbeid.

Prøvene er obligatoriske for alle elever, men skolene kan vurdere å innvilge fritak fra nasjonale prøver til elever som har vedtak om spesialundervisning i de enkelte fagene, eller særskilt språkopplæring. Dysleksi er normalt ikke fritaksgrunn.

Fritaket er et enkeltvedtak med tre ukers klagerett. For Ås ungdomsskole er eventuelle fritak ivaretatt.

Lærerne forbereder elevene før prøvene gjennomføres slik at gjennomføringen oppleves som forutsigbar og trygg.

Her kan du lese mer om de nasjonale prøvene: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/