Kommunestyret vedtok 10. desember 2020 at det skal innføres eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer i kommunen fra 1. januar 2021.

Eiendomsskattegrunnlaget er 70% av boligverdien. Bunnfradraget er satt til 1 million kroner, og skattesatsen er 1,5 promille for bolig- og fritidseiendommer i 2024.

Næringseiendommer vil, som tidligere, ha en skattesats på 7 promille.

Takstgrunnlag

Alle eiendommer skal ha et takstgrunnlag som eiendomsskatten skal beregnes ut ifra. Det er to forskjellige måter å fastsette dette på:

1. Eiendommer med boligverdi fra Skatteetaten 

De fleste av boligeiendommene har fått vedtatt boligverdi fra Skatteetaten, og for disse eiendommene vil dette være takstgrunnlag for å beregne eiendomsskatten på boligen.

Disse eiendommene skal ikke befares av kommunen.

2. Eiendommer uten boligverdi fra Skatteetaten 

Kommunen skal befare og taksere eiendommer som ikke har fått vedtatt boligverdi av Skatteetaten.

Det gjelder:

 • fritidseiendommer 
 • våningshus på landbrukseiendommer 
 • vanlige boligeiendommer som mangler formuesgrunnlag fra Skatteetaten.

​Eiendommer som ikke har fått vedtatt takst blir befart løpende. Befaringen gjøres utvendig, det er derfor ikke nødvendig at du som eier er til stede. 

Befaringen vil, sammen med offisielle eiendomsopplysninger, være med på å danne grunnlaget for takst av eiendommen. Befarer vil ha på seg gul refleksvest / jakke og bære id-kort utstedt av Ås kommune. 

Ubebygde tomter

Ubebygde tomter på bolig- og fritidseiendommer får også vedtatt eiendomsskattetakster av sakkyndig nemnd.

Næringseiendommer

At det innføres eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer, medfører ikke endringer for kommunenes næringseiendommer. 

For disse eiendommene vil fortsatt takstene fra 2017 bli brukt som eiendomsskattegrunnlag, og skattesatsen vil fortsatt være 7 promille. 

Vedtak og utsendelse av takster

Sakkyndig nemnd vedtar takstene for de eiendommene kommunen selv takserer.

Eiendommer som av en eller annen grunn enda ikke har fått vedtatt takst blir befart og får vedtatt takst løpende. Etter vedtak sendes takster, begrunnelse og skattekrav ut til hjemmelshavere.

Boligverdi

Boligverdien er Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligen din. 

Boligverdien finner du i skattemeldingen under forklaringen til post 4.3.2 Boligopplysninger. Husk å legge sammen boligverdiene hvis det er flere som eier boligen sammen.

Eiendomsskatten for 2024 er beregnet med boligverdien i skattemeldingen for 2022.  

Boligverdien påvirkes ikke av om boligen din er primær- eller sekundærbolig. Det betyr at det heller ikke påvirker eiendomsskatten. 

Mener du boligverdien er feil?

Boligverdien skal være tilnærmet lik boligens markedsverdi. Hvis du mener boligverdien er feil, kan du sende endringsmelding til Skatteetaten.

Boligverdien er beregnet ut fra boligens areal (P-rom), byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om solgte boliger i kommunen.

Slik beregner du eiendomsskatten

For boliger og fritidsboliger er eiendomsskatten for skatteåret 2024 1,5 promille av eiendomsskattegrunnlaget minus bunnfradraget. 

Bunnfradraget for 2024 er på inntil 1 million kroner.

Eiendomsskatten beregnes etter denne formelen:

(Eiendomsskattegrunnlag – bunnfradrag) x 0,0015 = eiendomsskatt per år 

Hva er eiendomsskattegrunnlaget? 

For boliger hvor kommunen har mottatt boligverdi fra Skatteetaten, er eiendomsskattegrunnlaget for 2024 = 70% av boligverdien. De fleste boliger har boligverdi fra Skatteetaten.

For boliger som ikke har boligverdi fra Skatteetaten og for fritidsboliger, er eiendomsskattegrunnlaget 70% av taksten fra kommunen for 2024. Taksten vil være en omtrentlig markedsverdi av eiendommen. 

Hva er bunnfradrag? 

Bunnfradraget er et fradrag på inntil 1 million kroner for bolig- og fritidseiendommer. Bunnfradraget trekkes fra eiendomsskattegrunnlaget før du beregner skatten.

Eiendomsskatten er 1,5 promille av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget og bunnfradraget. 

Regneeksempel for boliger

Regneeksempel for boliger
Boligverdi1 000 000 kr1 428 571 kr5 000 000 kr
Eiendomsskattegrunnlag*

   700 000 kr

1 000 000 kr

3 500 000 kr

Bunnfradrag

 - 700 000 kr **

- 1 000 000 kr

- 1 000 000 kr

Grunnlaget for beregning av eiendomsskatt

 0 kr

0 kr

2 500 000 kr

Eiendomsskatt (1,5 promille av grunnlaget for beregning)

0 kr

0 kr

3 750 kr


*Eiendomsskattegrunnlag er 70 % av boligverdien fra Skatteetaten, eller av eiendomsskattetaksten fra kommunen.

**Bunnfradraget er maksimalt 1 mill. kroner, og er begrenset til eiendomsskattegrunnlaget.

Bunnfradrag for flere boenheter

Boliger med flere boenheter som oppfyller kravene til selvstendig boenhet, kan få ekstra bunnfradrag. 

Kriteriet for å få bunnfradrag på selvstendig boenhet i 2024 er at hybelen/leiligheten allerede er godkjent som egen boenhet av kommunen. Matrikkelen vil da vise at eneboligen har to boenheter, og det vil da bli tildelt 2 bunnfradrag på eiendommen. Dette vil du også kunne se på skatteseddelen som blir sendt ut før 1. mars. 

Dersom hybelen ikke er registrert som egen boenhet kan det søkes om dette på vanlig måte. En søknad om opprettelse av egen boenhet er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Du må da søke ved hjelp av fagfolk (ansvarlig søker) og boenheten må oppfylle alle krav som stilles i til boenhet i teknisk forskrift og arealplan. 

Før du engasjerer en ansvarlig søker kan det være greit å vite noen av kriteriene som kreves for å få godkjent en separat boenhet etter plan- og bygningsloven. 

Boenheten må:  

 • tilfredsstille alle branntekniske krav slik at boenheten utgjør en egen branncelle
 • være fysisk adskilt fra resten av boligen med lukkede skillekonstruksjoner som vegger, gulv og tak.
 • ha alle hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett 
 • ha egen separat inngang 
 • tilfredsstille alle øvrige krav til takhøyde, lys, utsyn, ventilasjon og parkering med mer 

Dersom ny boenhet blir godkjent i løpet av 2024, vil endringen tre i kraft fra 1. januar 2025.

Når skal eiendomsskatten betales?

Eiendomsskatten kommer på egen faktura, og vil faktureres 4 ganger per år.

Søknad om ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatt for 2024 (§ 28)

Det kan søkes om ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatt i henhold til § 28 i eiendomsskatteloven:

Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.

Kommunestyret har i møte 24.3.2021 vedtatt følgende kriterier for ettergivelse og nedsettelse av eiendomsskatt:

1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der alle kriteriene skal oppfylles for å få ettergivelse av eiendomsskatt: 

 • a. Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning, sammen med leieinntekter, ikke overstiger folketrygdens grunnbeløp x 3,5 (3,5 G) kan søke.
 • b. Søkers samlede bankinnskudd og likvide finansielle papirer, herunder aksjer, aksje- og rentefond, skal ikke overstige 1G. 
 • c. Søker må selv bo på eiendommen. Det kan ikke søkes om ettergivelse på eiendommer som fullt ut leies ut. 

Inntekt til hjemmeboende barn regnes ikke som en del av husstandens inntekt.

2. Det gis ikke ettergivelse fra eiendomsskatt på fritidsboliger og sekundærboliger. 

3. Ettergivelse gjelder kun kalenderåret det søkes om ettergivelse. 

4. Dersom det er andre grunner for at det er særs urimelig at eiendomsskatten innkreves, kan den ettergis eller reduseres etter § 28 i eiendomsskatteloven. 

5. Kommunedirektøren publiserer kriterier og søknadsskjema på kommunens hjemmeside. 

6. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i henhold til disse kriteriene. Alle søknader legges årlig frem for formannskapet til orientering. 

7. Dersom det gis avslag på søknad om ettergivelse, legges søknaden frem for formannskapet for endelig avgjørelse. 

8. For utarbeidelse av søknad om ettergivelse, nedsettelse og utsettelse av eiendomsskatt legges KS sin veileder «Ettergivelse, nedsettelse og utsettelse av eiendomsskatt» sist revidert i mars 2021 til grunn.

Søk om ettergivelse eller nedsettelse

Frist for å søke er inneværende skatteår, det vil si i løpet av 2024.
 
Alle søknader skal endelig godkjennes av formannskapet da det fortsatt er uavklart om behandlingen av søknader kan delegeres til kommunedirektøren. Det må derfor påregnes noe saksbehandlingstid.

Søknad om fritak etter § 7 i eiendomsskattelovven

Kommunestyret vedtok i møte 12.02.2014 (ksak 3/14) at følgende eiendommer kan søke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7:

§ 7 bokstav a):

Private barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte. Det må søkes om fritak og fremlegges dokumentasjon på at det ikke tas ut utbytte.

Fylkeskommunale skoler.

Steinerskolen i Ås.

Eiendom tilhørende andre organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.

§ 7 bokstav b):

Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.

Vedtak om fritak for eiendomsskatt gjelder kun for et år av gangen. 

Eiendommer som allerede har fått innvilget fritak for foregående år vil av Eiendomsskattekontoret også innstilles på fritak for gjeldende år, forutsatt at det ikke er gjort endringer på eiendommen og/eller organisasjonsform til hjemmelshaver. I slike tilfeller skal eier sende inn ny søknad om fritak.

Frist for å sende inn søknad om fritak er normalt 1. oktober året før.

Søknad sendes inn med elektronisk søknadsskjema som finnes her:

Søknadsskjema fritak etter eiendomsskatteloven § 7

Klage på eiendomsskatten

Eiendomsskatteseddelen viser om du har bolig med boligverdi fra Skatteetaten eller om eiendommen din er taksert av kommunen. Den viser også hvordan eiendomsskatten din er beregnet. Hvis du mener at skatten er feil, kan du klage.

Klage vedrørende verdsettelsen på eiendommer med boligverdi skal til Skatteetaten

Mener du at boligverdien er beregnet på bakgrunn av feil faktaopplysninger (boligtype, opprinnelig byggeår, boligens areal P-rom, mv.), eller at verdien er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du sende inn en endringsmelding til Skatteetaten. 

Faktaopplysninger om din bolig finner du i skattemeldingen. Skatteetatens boligverdi endres fra år, til år. Det er beregnet boligverdi for 2022 som gir grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt i 2024.

Her kan du endre hos Skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/klage-pa-eiendomsskatten/

Skatteetaten har telefon 800 80 000.

Du trenger ikke å melde fra til kommunen om at du klager på boligverdien. Endrer Skatteetaten boligverdien for det aktuelle året, får kommunen melding om dette og vil rette eiendomsskatten.

Klager vedrørende andre forhold enn verdsettelsen skal til kommunen 

Klager som gjelder eiendommer taksert av kommunen og andre forhold enn verdsettelsen (for eksempel feil antall boenheter/bunnfradrag) sendes skriftlig til kommunen innen en frist på seks uker, det vil si innen 26.02.2024.

Klagen må inneholde:

 • eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen). 
 • hvilken endring du ønsker.
 • hva som er feil i eiendomsskatten for eiendommen og hvorfor.

Klage kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.