Kort fortalt

Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Vi ønsker å gi rask og tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt. Tilbudet er gratis og vi har kort ventetid.

Barne-og ungdomsteamet er et lavterskeltilbud. Det vil si at du kan ta kontakt med oss direkte, uten henvisning fra for eksempel skole eller lege.

Hvem er vi - kontakt oss

Teamet er tverrfaglig sammensatt, og består av familieterapeuter, vernepleiere, psykolog og sosialpedagog.

Vi tilbyr samtaler på telefon, hjemme hos familiene, på turer ute eller i våre kontorer på Ås ungdomsskole.

Slik kontakter du oss

Ring barne- og ungdomsteamet på 940 21 410. Telefonen er åpen hverdager fra kl. 8-15.30. Du kan dessverre ikke sende SMS til denne telefonen.

Hvordan kan vi hjelpe?

Teamet ønsker å bidra til å styrke barn, ungdom og foreldres muligheter til å mestre hverdagen når ting er vanskelig. Vi jobber for at de vi møter skal få bedre relasjoner til andre, føle seg tryggere og ha det bedre med gleder og utfordringer de møter i livene sine. Vi prøver å forstå folks utfordringer ut fra deres liv og omstendigheter. Vi tror på menneskets egen kraft og vekst.

Vi kan benytte ulike tilnærminger ved behov som blant annet foreldreveiledning, familieterapi, COS kurs (Trygghetssirkelen), PMTO (Parent Management Training Oregon-modellen), og samarbeide med aktuelle instanser der barn og ungdom ferdes.

Teamet tilbyr:

 • Individuelle samtaler og familiesamtaler
 • Foreldreveiledning
 • Gruppetilbud (COS og PMTO)
 • Ambulerende team i forbindelse med høyt skolefravær (fra 5. trinn -)
 • Samarbeid på tvers av tjenester (kommunale og spesialisttjenesten)
 • Evidensbaserte foreldrekurs som forebygger emosjonelle og sosiale vansker hos barn: Tuning in to toddlers (TOTS; 1-3 år), kids (TIK; 4-12 år) og teens (13-18 år).

Eksempler på tema:

 • Samspillsvansker (f.eks barneoppdragelse, konflikter, søvnproblemer, bleieavvenning)
 • Emosjonelle vansker hos barnet eller ungdommen (f.eks sinne, tristhet, engstelighet og utmattelse)
 • Barnets eller ungdommens følelser og tanker rundt alvorlige hendelser og livskriser (f.eks foreldres samlivsbrudd, overgrep, dødsfall og mobbing)
 • Bekymringer for barnets eller ungdommens utvikling (f.eks sosial fungering, spiseproblemer, rus, selvmordstanker og psykose)
 • Høyt skolefravær (se brosjyre)
 • Gravides vanskelige tanker og følelser i svangerskapet (f.eks angst og depresjon)
 • Foreldres vanskelige tanker og følelser i barseltiden (f.eks angst og depresjon)

Gravide og barseltiden

Graviditet og barsel forventes å være en lykkelig tid. For mange er det ikke slik. I dag vet man at en stor del av gravide opplever stress og uro under graviditeten og den store lykkefølelsen uteblir.

I spebarnstiden kan man føle at barnet er vanskelig å roe, at alt blir et ork og at man har en opplevelse av å ikke få det til eller lykkes som foreldre. Det er heller ikke uvanlig at man har vansker med å knytte seg til eller få den forventede foreldrekjærligheten for barnet. En del opplever også utfordringer i parforholdet, og at dette kan skape så store bekymringer at det gjøre det vanskelig å være den mammaen eller pappaen en ønsker å være.

Noen foreldre har bekymringer rundt barnet sitt i forhold til om det utvikler seg normalt. Det kan i en slik periode være til god hjelp å sette ord på disse tingene.

Vi samarbeider med jordmødre, helsesykepleier og fysioterapeuter i kommunen, og kan være med på å vurdere barnets utvikling. Vi kan hjelpe til med samspillet mellom barn/foreldre, hvis det er utfordrende.

Barn 0-6 år

Barn 0-3 år

Tristhet/depresjon hos mor. Over 10 % av alle mødre opplever tristhet eller depresjon etter fødsel utover det som kalles baby blues de første 4-6 ukene. Mange opplever ikke den forventede lykkefølelsen etter å ha fått et barn og noen har også vansker med å knytte seg ti, eller å føle seg glad i barnet sitt.

Mang foreldre ønsker veiledning i forhold til at de opplever at banet har søvnvansker, at barnet er urolig, sint eller spesielt engstelig, vansker med spisesituasjonen eller do-trening. Noen er usikre på om barnet utvikler seg normalt i forhold til det motoriske, språk eller sosialt. Noen kan synes det er vanskelig å forstå hva barnet ønsker.

Barn 3-6 år

Vanlige årsaker til at vi blir kontaktet for barn i denne aldersgruppen er søvnvansker, uro, sinne, atferdsvansker, redsler og sorg. Mange tar også kontakt for å få hjelp til å vurdere om barnets atferd er bekymringsfull.

Barn 6-12 år

Aggressivitet/sinne/utfordrende atferd, engstelse/fobier, samspillsvansker, tilpasningsvansker, problemer i forhold til venner eller familie, tristhet, sorg og nedstemthet. I tillegg kommer samlivsbrudd og andre belastninger i familien (f.eks dødsfall og somatisk/psykisk sykdom hos familiemedlem).

Mange tar også kontakt for å få hjelp til å vurdere om barnets atferd er bekymringsfull.

Ungdom 13-18 år

Vanlige henvendelser for ungdom er tristhet, sorg og nedstemthet, angst/fobier, traumatiske opplevelser, problemer i forhold til venner eller familie.

Vi møter også spørsmål knyttet til kjønnsidentitet og seksualitet eller andre ting som er vanskelige.

Vi er åpne for alle typer henvendelser, og vårt ønske er at foreldre, ungdommen selv eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring. Der vi vurderer at det er behov for en annen eller mer omfattende hjelp, kan vi hjelpe med å lose videre til andre hjelpeinstanser.

Taushetsplikt og journalføring

Vi har taushetsplikt i henhold til Lov om helsepersonell.

Om vi har tillatelse fra deg/dere, kan vi samarbeide med andre, f.eks helsesykepleier, barnehage, skole og øvrige kommunale tjenester, fastlege eller spesialisthelsestjenesten.

Når vi har kontakt med familier skriver vi journal om hva som har blitt snakket om, jobbet med. Journalen tilhører barnet/ungdommen. Fram til et barn er 16 år har foreldre rett til å få vite hva som står i journalen, om de ønsker det. For barn mellom 12 og 16 år skal foreldre ikke få innsyn i opplysninger når barnet har grunner som bør respekteres.