Moerveien stengt fra 1. juli

For å minimere perioden med stengte veier, har vi sørget for at flest mulig aktører jobber samtidig når Moerveien graves opp.

I forbindelse med etableringen av Sentrumshagene er det en del infrastruktur som må oppdateres og/eller etableres. 

Det er særlig Moerveien som blir berørt. Arbeidet starter 1. juli og vil vare til ut i oktober 2024.

Dette skal gjøres: 

  • Fossum Anlegg AS skal legge vannledninger 
  • Sport og Grøntanlegg AS/Statkraft varme AS skal etablere fjernvarme 
  • J.I Bygg AS skal legge stikkledninger 
  • Elvia skal etablere ny høyspentgrøft 

Gående og syklende skal ha trygg fremkommelighet i perioden. Men det vil bli stengt for biltrafikk. Det vil si at det blir noe omkjøring, tidvis færre plasser til gateparkering og alternativ løsning for varelevering.

Kommunen har vært i direkte dialog med næringsdrivende i sentrum som får endringer i varelevering. 

Vi minner om at det er gratis parkering i Åsgård P-hus, med unntak av noen få plasser som er merket til ansatte. Porten åpner kl. 6 og stenges kl. 23.

Det vil være mer tungtransport på veiene enn vi er vant til i Ås sentrum.

I forbindelse med skolestart vil vi være i direkte dialog med FAU, skole og SFO. Det vil komme egen informasjon for foresatte til elever ved Åsgård skole i august.

Planlagt fremdrift

Fase 1 og 2
1/7 til  4/8 2024

Skoleveien er stengt mellom Sagaveien og Moerveien. Moerveien er stengt fra Skoleveien og sørover forbi Moerveien 5. Ingen adkomst til gågata. P-plasser utenfor Moerveien 4 og 6 er stengt. 

Fase 3
5/8 til 8/9 2024

Moerveien er stengt fra Skoleveien og sørover til Moerveien 7. Det er adkomst til gågata via Skoleveien eller Rådhusplassen. P-plasser utenfor Moerveien 6 er stengt. 

Fase 4
9/9 til 7/10 2024

Moerveien er stengt mellom Moerveien 7 og Moerveien 9

Sagaveien stenges i lengre periode

I forbindelse med oppføring av Sentrumshagene varsler utbygger JI Bygg AS om at krysset Sagaveien/Skoleveien vil være stengt fra og med 4. mars.

Arbeidsvarslingen for fase 3 i utbyggingen av Sentrumshagen i Ås sentrum er godkjent av kommunen, og har en varighet til og med 1. november 2024.

Som en del av varslingen er det levert kart som viser hvor veien sperres.

Kart som viser hvordan Sagaveien er stengt ved krysset ut til Skoleveien

Myke trafikanter henvises til å bruke de parallelle veiene Måltrostveien og Ekornveien for å komme til Skoleveien.

Kart som viser hvordan myke trafikanter kan bruke Måltrostveien og Ekornveien for å komme seg til Skoleveien

 

Skoleveien periodevis stengt

Parkeringen utenfor Ås rådhus er stengt inntil videre. To plasser for HC parkering beholdes, lengst opp på parkeringen (mot Åsgård).

Kommunen er gjort oppmerksom fra utbygger på at det vil være en del byggeaktivitet gjennom sommeren og at Skoleveien i perioder vil være helt stengt.

Kontaktinformasjon

Meld i fra om uønskede hendelser direkte til JI Bygg på e-post: sentrumshagene.rigg@jibygg.no eller telefon: 64 98 33 00.

Se også:
JI Bygg - Informasjonsside for naboer

Henvendelser til kommunen bes sendes på e-post til post@as.kommune.no.

 

Trafikksikkerhet

Ås kommune ønsker at trafikksikkerheten rundt arbeidet i sentrum skal være godt i varetatt.

Dette er krav kommunen stiller til arbeidet: 

  • Trygge midlertidige krysningspunkter for myke trafikanter
  • Det skal alltid benyttes ryggevakt ved rygging av anleggskjørtøy på offentlig vei
  • God kommunikasjon med de som blir berørt
  • Tilgang til næringen i sentrum

Ser du situasjoner som ikke er bra, gi oss beskjed. Da kan kommunen sette i gang tiltak og vi kan unngå at det dannes uvaner rundt prosjektet som på sikt kan forårsake ulykker.

Henvendelser til kommunen bes sendes på e-post til post@as.kommune.no.

For dere som ferdes i sentrum, husk på blindsonene ved store kjøretøy!  

Huskeregel: Er du usikker på om personen som kjører ser deg, så gå ut ifra at den ikke gjør det! 

Få alltid øyenkontakt med sjåføren, og gi tydelig tegn på at du skal f.eks. krysse veien. Ikke beveg deg rundt eller fordi et stort kjøretøy uten at du er helt sikker på du er oppdaget av sjåføren.  

Legg vekk mobilen når du ferdes i trafikken!  

For å lære mer om blindsoner og hvordan man trygt kan ferdes rundt anleggskjøretøy, kan du få bedre kunnskap og forståelse av å se disse:

Parkering

Fra og med tirsdag 2. juli til og med mandag 5. august er det gratis å parkere på parkeringsplassen foran Ås rådhus.

I forbindelse med kommunens VA-prosjekt og koordinering med arbeidet ved Sentrumshagene skal Moerveien graves opp for å gjøre nødvendig arbeid på infrastrukturen i bakken. Parkeringen utenfor Ås rådhus i Skoleveien er også stengt i perioder.

For å gjøre ulempen mindre for butikkene som blir berørt, og gjøre tilgangen enklere for de som handler, tilbyr derfor kommunen gratis parkering foran Ås rådhus/Ås kulturhus.

Du kan også parkere gratis i Åsgård P-hus. Merk at porten til P-huset er stengt mellom kl. 23:00 og 06:00.

Trær langs Skoleveien

Følger med på trærne i Ås sentrum

Det skal blant annet arbeides nær rekken med trær utenfor Ås rådhus når Skoleveien skal graves opp.

Bytrær er verdifulle for trivsel, ren luft, skygge og biologisk mangfold. Ås er en grønn kommune, men vi må allikevel ta vare på våre trær i sentrum, særlig med den utbyggingen av sentrum som er i gang og er planlagt fremover. Ås kommune har derfor satt tydelige krav til utbygger om oppfølging, dersom det viser seg at trærne ikke tåler behandlingen.

Det er mye infrastruktur som skal på plass i bygatene, og mange hensyn som må tas. Når det gjelder trerekka som vil bli berørt i tilfellet Skoleveien, vil graving av grøftetrasé skje nærmere enn 5 meter som er anbefalt avstand ved arbeid nær trær (Oslo bymiljøetat. Arbeid nær trær, Veiledning og krav for rigg- og anleggsarbeid).

Kommunen har stilt krav til at traséen som skal graves opp skal gå så langt som mulig fra stammen på trærne uten å komme i konflikt med VA-normen.

Skal ha med arborist

Ved oppstart av arbeidet stiller kommunen krav til at en sertifisert arborist er med og planlegger og har oppsyn under arbeidet. Arborist skal bekostes av entreprenør. Røttene kartlegges og eventuelle tiltak for å redusere skadeomfang iverksettes.

Arbeidet skal dokumenteres med foto.

Må erstattes

Om trærne allikevel blir utsatt for skade eller viser tegn på sykdom og skade i løpet av 3 år etter arbeidet er utført, må entreprenør erstatte treet ved å plante et nytt.

Hold deg oppdatert

Last ned appen Civis Innbygger til din telefon og velg Ås sentrum som kategori hvis du vil ha mer informasjon fra oss underveis:

Civis Innbygger for Android
Civis Innbygger for iPhone

Kontaktinformasjon

For spørsmål til prosjektet kan prosjektleder i Ås kommune kontaktes:
Jan Fredrik Aarseth
E-post: jan.fredrik.aarseth@as.kommune.no
Telefon: 959 39 728 

Ved spørsmål rundt trafikksikkerheten ved arbeidet:
Fossum Anlegg AS
Tlf: 69 83 72 16 (vakttelefon)
E-post: post@fossumanlegg.no

Ved spørsmål rundt stenging av Skoleveien og arbeidet i Sentrumshagene:
J.I. Bygg AS
E-post: sentrumshagene.rigg@jibygg.no
Telefon: 64 98 33 00