Planområdet utvides med følgende tre eiendommer:

42/303 – Måltrostveien 15
42/184 – Måltrostveien 13
42/145 – Måltrostveien 17

Planområdet utvides på bakgrunn av innkommende merknader om at garasjetomt med gbnr. 42/303, som er tilknyttet borettslagene på Søråsteigen, bør inngå i planområdet. Eiendommen inntas i planområdet for å sikre fremtidig ivaretakelse av nødvendig parkeringsareal for borettslagene og eventuelt behov for oppgradering av garasjeanlegget. 

Eiendommene 42/184 og 42/145 inntas i planområdet for å sikre helhetlig sammenheng i planen, da eiendommene rundt disse er omfattet av detaljreguleringsplanen. Bebyggelsen på eiendommene har arkitektoniske og tidstypiske kvaliteter som bør hensyntas i detaljreguleringsplanen.

Innspill eller opplysninger som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet sendes til:

Ås kommune
Enhet for plan, bygg og geodata
PB. 195, 1431 Ås

post@as.kommune.no

Epost merkes med saksnummer PLAN-23/00368 i emnefeltet

Merknadsfrist er 24.03.2023

 

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til:

Ås kommune
Enhet for plan, bygg og geodata
PB. 195, 1431 Ås

E-post: post@as.kommune.no
Telefon: 64 96 20 00

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.