Om reguleringen

Planområdet er ca. 5 daa stort og omfatter eiendommene (g.nr./b.nr.) 54/25, 54/84, 54/52 og 54/361. Området er regulert til sentrumsformål i områdereguleringsplan for Ås sentralområde.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av nye boliger og næringsarealer. Viktige problemstillinger vil bl.a. være sammenheng og tilpasning til omgivelsene, størrelse på forretningsarealer og utforming av utearealer. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Kontaktinformasjon

Frist for å sende spørsmål og merknader til planarbeidet var 13.01.2022 til plankonsulent:

Arkitektene mnal Fosse og Aasen AS, Skippergata 33, 0154 Oslo, epost: tomas@fosseaasen.no,  tlf: 404 36 227.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.