Planområdet omfatter eiendommene gnr. 73 bnr. 5/40/41/42/43/45/314 og gnr. 55 bnr. 223. Forslagstillere er Solbakken 3-5 AS og Idrettsveien 1 Utvikling AS. Plankonsulent er Asplan Viak AS.

Bakgrunn
Det har tidligere vært varslet oppstart av detaljregulering av dette arealet, 11.06.2020. Det innsendte planforslaget ble avslått i desember 2021, med krav om endringer av adkomst og bebyggelse på Idrettsveien 1 før planforslaget kan sendes inn på nytt. Utbygger av Idrettsveien 1 har i etterkant gjennomført en arkitektkonkurranse, og fått utredet alternativer for utbygging i samsvar med vedtaket i HTP. Forslaget fra Dark arkitekter legges til grunn for det nye planforslaget. Bebyggelse på Solbakken 1-7 beholdes som på tidligere planforslag.

Hensikt
Hensikten med planarbeidet å legge til rette for boligutbygging i form av små blokker/flermannsboliger med inntil 4 etasjer på den østlige delen av området. På næringsarealet i Idrettsveien 1 ønsker utbygger å videreutvikle dagens bruk med kombinert forretning og bolig. Solbakken 1 og 7a/7b er lagt inn i planområdet etter vedtak i Ås kommune, det foreligger ikke konkrete planer for utvikling av disse eiendommene. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Merknader:
Merknader til planarbeidet merkes «Del av Solbakken» og sendes innen 22. juni 2022 til Asplan Viak AS v/Jannicken Throndsen, Moerveien 5, 1430 Ås, eller på e-post til jannicken.throndsen@asplanviak.no.  Kopi av merknad sendes til Ås kommune på e-post: post@as.kommune.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Vedlegg:

  1. Bestilling av oppstartsmøte
  2. Planinitiativ
  3. Referat fra oppstartsmøte