Forslagsstiller er Norsk Luftambulanse Teknologi AS og COWI AS er plankonsulent.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for Helikopterlandingsplass ved Ambulanse og brannstasjon ved Haug gård. Viktige problemstillinger vil være naturmangfold, friluftsliv og støy, lysforurensning, og luft/støv. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Foreslått planområde er på ca. 16 daa. Selve planendringen medfører endring av formål fra «annen angitt bebyggelse og anlegg» til offentlig eller privat tjenesteyting på ca. 3 daa.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning. Men det skal utarbeides et eget dokument for helsekonsekvenser hvor en vurderer støy, lysforurensning og luft/støv.

Varslingsdokumenter:

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 5 uker rettes til: 

COWI AS v/ Aleksander Andreassen, E-post: akae@cowi.com

Eventuelle merknader sendes innen 15.07.2024 til:

E-post: akae@cowi.com

eller 

Adresse: COWI AS v/ Aleksander Andreassen, Kobberslagsredet 2, 1601 Fredrikstad

Merknader kan merkes med A2557991 - reguleringsendring av Haug gård - Helikopterlandingsplass.