Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for terrengregulering på Riis gård, ved hjelp av rene masser fra utbyggings- og samferdselsprosjekter i Ås og Nordre Follo. Når terrengreguleringen er avsluttet, vil området nydyrkes. Planens endelige avgrensning vil avklares som en del av planarbeidet.

Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredninger § 8. Konsekvensutredningen skal utrede temaene naturmangfold, vannmiljø, landskap og trafikk. Det er ikke krav om å utarbeide planprogram.

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 27.04.22 rettes til:

Henning Larsen v/Julian Bødtker Ghansah, Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo, e-post: julian.ghansah@henninglarsen.com. Merknader påføres PlanID R-341.

Vedlegg:
- Oppstartsmøtereferat