Forslagsstiller er Sagaveien utvikling AS, og plankonsulent er Hille Melbye Arkitekter AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et boligprosjekt i tråd med områdereguleringen. Planen skal også sikre en offentlig tilgjengelig passasje fra Moerveien til Sagaveien og en områdelekeplass. Det kan være aktuelt å legge til rette for noe næringsvirksomhet og tjenesteyting for å bidra til aktivisering av gaterom og passasje. Viktige problemstillinger vil være løsning og avgrensning av offentlig tilgjengelig areal mot boligenes private og felles areal, samt lokalisering av eventuelt næringsareal. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Planområdet er foreløpig avgrenset som vist med stiplet linje på kartet. Endelig avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan sendes innen 02.07.2022 til:
Hille Melbye Arkitekter AS v/Kristin Sande
Post: Hausmannsgate 16, 0182 Oslo / E-post: kristin.sande@hmark.no

Vedlegg:
Forslagstillers planinitiativ
Referat fra oppstartsmøte