Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 61/199, 61/204, 61/205, 61/206, 61/236 samt deler av 60/3, 61/73, 61/229, 61/252, 61/170.

Forslagsstiller er Ås Byutvikling AS v/ Pilares AS. Plankonsulent er Dark Arkitekter AS

Planområdet omfatter felt B3 i områderegulering for Ås sentralområde, samt tilgrensende grønnstruktur. Hensikten med planarbeidet å legge til rette for boligbebyggelse, områdelekeplass og eventuelt en mindre andel tjenesteyting/bevertning. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan sendes til plankonsulenten innen 25.05.2022.

Adresse: Dark Arkitekter AS, Pb 457 Skøyen, 0213 OSLO eller e-post til stian@dark.no

Med kopi til: Ås kommune, Pb 195, 1431 ÅS eller e-post til post@as.kommune.no

 

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

 

Vedlegg:

  1. Bestilling av oppstartsmøte
  2. Planinitiativ
  3. Referat fra oppstartsmøte