Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for videreføring av formål «veiserviceanlegg» fra eksisterende reguleringsplan, samt medta formål knyttet til veiserviceanlegg bl.a. kontor og forretning. I tillegg er bevaring av Holstad stasjon viktig i planarbeidet. Det er et ønske om å tilpasse reguleringen for «nåtidens og framtidens mobile hverdag for personbiler og transportkjøretøy».


Ny plan erstatter gjeldende reguleringsplan for Holstad stasjon, og utarbeides iht. krav i kommuneplanens § 32.1 om ny felles reguleringsplan for hele området med særlig hensyn til Holstad stasjons kulturhistoriske verdier. Fra eksisterende reguleringsplan utvides planområdet mot øst, iht. avgrensning i kommuneplanen. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.


Viktige problemstillinger vil m.a. være avklaringer knyttet kulturmiljø, teknisk infrastruktur, trafikale forhold ifm. Fv152, samt mulig påvirkning på jordbruksareal, Østensjøvann og sårbart bekkedrag. Det vises til kommunens hjemmeside for ytterligere informasjon.


Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

jzFHjunp 57jOQggYY 0YwflmWlDpjSD 8aXOUgu 3lN 0zCZlCg 1iXU 8JjMdwlhTQxBFtOsO 9L 0SxS 02rMNxtdZ 459jvDpjCcky 5OlrJQghkec 50OmWz 2xHSlHXT 0DRbIT 1s 1hGNN 1ADAtfXVwBS 10KH 9w 4SuRbDGJ 3WisIWJL 0fI 1WllxgiXJOxn mjKq 2VUBIyLcp 2QKJWR 35rksb 6Lg 36sNWdKkVdr 9lsNuJP 6R 2 NVgTaJotdaaYlGKo 1Zki 6eUlRslJHO 7KuE 5i 70TkwnaerpNm 3xjLfD 7nZiajYf 8BJRnydHrkqkcAAAAASUVORK 5CYII=

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan sendes innen 05.06.2023 til:
DRIV arkitekter AS, Hoffsveien 21/23, 0275 Oslo, e-post: post@drivark.no / signe@drivark.no
Merknader påføres arkivsak ID «R-350«

Vedleggene finner du på arealplaner.no