Forslagsstiller er Glomar Eiendom AS. Plankonsulent er Østre Linje arkitektur og landskap AS.

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligbebyggelse. Gjeldende områdereguleringsplan for Ås sentralområde, plan ID 287, regulerer området til boligformål, gang- og sykkelvei og grønnstruktur med byggehøyder 2-3 etasjer mot Sagaveien, og 3-4 etasjer mot Moerveien.

Hensikten med planarbeidet er å regulere eiendommene Gnr/Bnr 42/15, 54/18, 54/356, 54/28, 54/17 til boligformål, konsentrert boligbebyggelse med tilhørende gang- og sykkelvei, grønnstruktur, renovasjonsareal og uteareal, og eiendommene 54/330 og 54/105 til småhusbebyggelse.

Ny rekkehusbebyggelse foreslås etablert med maksimal høyde på 3 etasjer med tilhørende utearealer, lek, parkeringskjeller og med atkomst fra Sagaveien. Planområdet er 5,2 daa.

Viktige temaer i planarbeidet er hovedgrep og utnyttelse av området, stedsanalyse, utforming av byggene, lek/uteoppholdsarealer, atkomst og p-plasser, med interne stier.

 

Frist for innspill

Innspill til reguleringsarbeidet kan rettes til:

Østre Linje arkitektur og landskap AS v/ Andrea Lumb
Stasjonsmester Frosts gate 14, 1830 Askim

Eventuelt e-post: andrea@ostrelinje.no.

Kopi av merknad sendes til Ås kommune på e-post: post@as.kommune.no.

Frist for merknader og innspill er satt til 12.08.2022

Vedlegg:
Oppstartsmøtereferat
Oppstartsmøtebestilling
Vedlegg 1 - Tegninger
Vedlegg 2 - Inspirasjonsillustrasjoner