Om reguleringen

Reguleringsplanens PlanID er R-296, og omfatter eiendommen 54/108. Forslagsstiller er Moerveien 10 AS. Plankonsulent er Hille Melbye Arkitekter AS.

Reguleringsendringen har som hensikt å tilpasse detaljreguleringsplanen fra 2016 til områderegulering for Ås sentralområde, som erstatter deler av planen, samt til pågående detaljregulering for Moerveien 12.

Reguleringsendringen for Moerveien 10 tilrettelegger for å komplettere gatetunet som i reguleringsplan for Moerveien 12 foreslås plassert langs grensen mellom de to eiendommene. En konsekvens er at innregulert nedkjøring til parkeringskjeller i Moerveien 10 må flyttes slik at innkjøringen fra Brekkeveien skjer direkte i planlagt bebyggelse og ikke langs tomtegrensen.

Det tilrettelegges også for å reetablere 6 parkeringsplasser langs fortauet i Brekkeveien for å muliggjøre levering og henting, samt av- og påstigning for besøkende og for forflytningshemmede. I samsvar med forslag fra Ås kommune er det i tillegg gjort en mindre justering av formålsgrense for bebyggelse og tilhørende byggegrense langs Moerveien. Dette medfører at ny bebyggelse i Moerveien 10 vil ligge på linje med eksisterende bebyggelse nord for eiendommen.

Innspill og spørsmål

Frist for å komme med innspill og spørsmål til planarbeidet var 22. desember 2021 til:

Hille Melbye Arkitekter AS v/ Kristin Sande, Hausmanns gate 16, 0182 Oslo.

E-post: kristin.sande@hmark.no