Tilknytning og installering av vannmåler

For å koble private ledninger til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke kommunen om tilknytning. Dette kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg er i forskriftsmessig stand.

Det skal installeres vannmåler i alle boliger. Ved tilknytning kan vannmåleren hentes ved kommunalteknisk avdeling, av autorisert rørlegger.

Kommunen har vannmåler til boliger og fritidseiendommer på lager til enhver tid. Ved behov for større vannmåler (større enn 3/4 tommer) eller vannmåler til institusjoner, tilpasset egen driftskontroll må dette bestilles spesielt til prosjektet. 5-6 måneders leveringstid må påregnes.

Bestillingsskjema

For utskrift: 
Bestillingsskjema større vannmålere og ekstrautstyr.pdf

For utfylling på PC eller mobil og innsending på e-post:
Bestillingsskjema større vannmålere og ekstrautstyr.docx

Avlesing av vannmåler

Fra 1.1.2007 skal alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vannforsyningsnett være tilknyttet vannmåler som utleveres av kommunen. Eier/fester av eiendommen bekoster måler samt montering av måleren. Målt forbruk danner grunnlaget for beregning av årsgebyrer for vann og avløp. Abonnentene er forpliktet til å foreta avlesning av vannmåleren 31.12.hvert år, og sende informasjon om målerstanden umiddelbart til kommunen. Fyll ut og send inn elektronisk avlesningsskjema.  Hvis du har digital vannmåler blir denne lest av automatisk, og du behøver ikke levere inn målerstanden.

For eiendommer med privat vannkilde som kun er tilknyttet kommunalt avløp, skal vannmåler installeres på det private vanninntaket. Årsavgift for avløp beregnes etter målt vannforbruk fra egen vannkilde.

For eiendommer hvor vannmåler ikke er installert fastsettes vannforbruket etter bygningens areal målt i bruksareal. Kommunen vil da kunne stipulere vannforbruk og avløpsmengde basert på et årlig forbruk tilsvarende 4m³ per m² bruksareal.

Digitale vannmålere

Ås kommune har gått over til nye, digitale vannmålere. En del eldre vannmålere har allerede blitt byttet ut og alle nybygg får vannmåler av denne typen. Kommunen opplever at omtrent 20% ikke leser av vannmåleren sin årlig og har derfor valgt å gå over til digitale vannmålere og arbeidet med å skifte ut alle de eldre målerne vil etterhvert settes i gang.

Med de nye vannmålerne trenger du ikke å lese av måleren selv. Kommunen leser av måleren før utsendelse av faktura, og når det er behov for å kontrollere om du kan ha en vannlekkasje. Du får riktig faktura, og større sikkerhet med tanke på å oppdage feil ved vannforsyningen din.

Vann og avløpsgebyrer

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Med abonnent menes eier/ fester av eiendom som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Størrelsen på gebyrene fastsettes av kommunestyret, og fremkommer av serviceerklæringer og tjenestebeskrivelser for de ulike tjenestene.

Gebyrene er basert på selvkost, slik at abonnenten kun betaler for bruk av vann og det det koster kommunen å vedlikeholde og legge nye ledninger.

Eieren av fast eiendom, som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom privat samledning, er pliktig til å betale vann- og/eller avløpsgebyrer. Eieren står ansvarlig for betaling av gebyrene. Gebyrene omfatter tilknytningsgebyr for vann og for avløp og årsgebyr for vann og for avløp.