Vedlegg som må sendes inn

Søknad om sanitærabonnement vil ikke kunne behandles før alle vedlegg som er beskrevet her, er sendt inn. Vær nøye med å sende inn dette for en raskere og mer effektiv saksbehandling.

  1. Søknadsskjemaet «Søknad om sanitærabonnement». Det er viktig at tiltakshaver har signert på forsiden. Du kan fylle ut og sende inn skjemaet sammen med vedlegg til post@as.kommune.no
  2. Erklæring av ansvarsrett hvor ansvarsområdene for avløpsanlegg (SØK, PRO og UTF) er oppgitt. I Ås kommune kreves tiltaksklasse 2 for UTF, og tiltaksklasse 1 for øvrige ansvarsområder. Ved større og/eller spesielt vanskelige prosjekter kan det kreves høyere tiltaksklasser.
  3. Gjennomføringsplan som inneholder ansvarsområde og tiltaksklasser.
  4. Utvendig situasjonskart som viser kummer, stoppekran og stikkledningene fra bygning til og med hovedledning. Rørdimensjoner skal påføres og ledningene skal tegnes inn med farger etter norsk standard (NS 3039).
  5. Bunnledningstegning

Vi ber samtidig om at det sendes inn et overvannsnotat for eiendommen(e) , da denne delen av byggesaken gjennomgås og behandles av kommunalteknisk avdeling. Overvannsnotat med beregninger skal være godkjent av kommunen før arbeidene igangsettes:

Overvannsnotat, inkludert fordrøyningsberegning og blågrønn faktor.

Vannmåler til nybygg

 

Det skal installeres vannmåler i alle boliger. Ved tilknytning kan vannmåleren hentes ved kommunalteknisk avdeling, av autorisert rørlegger.

Kommunen har vannmåler til boliger og fritidseiendommer på lager til enhver tid. Ved behov for større vannmåler (større enn 3/4 tommer) eller vannmåler til institusjoner, tilpasset egen driftskontroll må dette bestilles spesielt til prosjektet. 5-6 måneders leveringstid må påregnes.

Bestillingsskjema finnes i listen under. Skjema for utfylling på PC eller mobil og innsending på e-post finner du her.

Ferdigmelding av vann- og avløpsanlegg

Så fort arbeidene er ferdige må dere sende inn melding med tilhørende dokumentasjon til kommunen. Det er foretaket som har sendt inn sanitærsøknaden som normalt sender inn dette, men det er abonnenten som er kommunens avtalepart, og som er forpliktet til å sørge for at kommunen mottar det vi har stilt krav om. Abonnenten bør avtale med foretaket at de gjør dette på vegne av seg.

Det er listet opp i sanitærgodkjenningen i den enkelte saken hva vi krever av dokumentasjon. Det skal blant annet alltid foreligge situasjonsplan som viser det private vann- og avløpsanlegget slik det er bygget, samt tilhørende innmålingsfil i sosi-format av komplett anlegg. OBS! Ferdigmelding i sanitærsaken må ikke forveksles med ferdigattest i byggesaken for prosjektet, som behandles av bygningsavdelingen.

Ferdigmeldingskjema finnes i skjemaoversikten. Denne, med tilhørende dokumentasjon skal sendes per e-post til vårt postmottak. Husk å merke oversendelsen med adresse og saksnummeret fra sanitærgodkjenningen vår.