Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 22.06.2022:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-335 for Moerveien 7-9 (BS6), som vist på kart datert 8.04.2022, bestemmelser datert 28.04.2022 og planbeskrivelse datert 23.03.2022, med følgende endringer:

1. Balkonger tillates utkraget maks 1 meter over byggegrense mot Sagaveien og Tverrveien. Delvis inntrukne balkonger tillates.
2. Overbygde passasjer til bakgård skal etableres i minst to etasjers høyde.
3. Høyden begrenses til 5 etasjer.
4. Minimum antall parkeringsplasser for bil settes til 75 % av maksimum tillatt antall.
5. Mer bruk av farger i prosjektet skal vurderes.
6. Det tillates nødvendig takoppbygg i 6. etasje for å muliggjøre takterrasse.

Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse.

 

Planforslaget:

Planforslaget er utarbeidet av Lund+Slaatto Arkitekter, på vegne av Moerveien AS. Hensikten med planen er å tilrettelegge ny boligbebyggelse, med publikumsrettet næring i første etasje mot Moerveien. Området består i dag av eneboliger.

 

Høringsfrist:

Frist for å sende inn uttalelse til planforslaget er 21.09.2022

Hvis du har merknader til planen, kan du sende dem elektronisk her.

Merknader kan også sendes på epost til post@as.kommune.no, eller som post til Ås kommune, Plan, miljø og næring, postboks 195, 1431 Ås.

Uttalelsene merkes med «20/02547 - Merknad til planforslag for Moerveien 7-9».

 

Vedlegg:

1. Plankart, 28.04.2022
2. Reguleringsbestemmelser, 28.04.2022
3. Planbeskrivelse, 23.03.2022
4. Illustrasjoner, 23.03.2022
5. Illustrasjonsplan, 13.01.2022
6. Takplan, 13.01.2022
7. Illustrasjoner av skygge på fasader, 28.04.2022
8. Geoteknisk vurdering, 14.12.2021
9. Miljøprogram, 04.01.2021
10. ROS-analyse, 10.12.21
11. Støyfaglig vurdering, 14.12.2021
12. Trafikkanalyse, 06.12.2021
13. Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelser
14. Vedtak HTP 22.06.2022