Om planforslaget

Planforslaget er utarbeidet av Odin prosjektering AS på vegne av forslagstiller Nygård Utvikling AS og Nygård Næringspark Nord AS. Planområdet utgjør et areal på om lag 130 dekar nordvest for Nygårdskrysset i Ås kommune.

Hensikten med endringsforslaget er å tilrettelegge området for næringsbebyggelse for handel, og omfatter endring av planbestemmelsen §3.1 om hva slags type handel som kan tillates i området.

Eget følgeskriv med beskrivelse av endringsforslaget og forslag til nye reguleringsbestemmelser er vedlagt nedenfor.

Send inn merknad

Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes elektronisk via kommunens nettside, som epost til post@as.kommune.no eller per post til:

Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, postboks 195, 1431 Ås

First for merknader til forslaget er innen 28.01.2022. Merknadene merkes med «21/00539 - Merknad til forslag til endring av reguleringsplan for Nygård næringspark».