Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) behandlet planforslag for sentrum syd, nordre del i møte 26.05.2021, sak 26/21. Vedtaket kan leses i vedlagte saksutskrift. I henhold til HTPs vedtak legges planforslaget ut til offentlig ettersyn, med en rekke endringer. Endringene er innarbeidet i de vedlagte plandokumentene.

Ingressbilde.PNG

Planforslaget er utarbeidet av DARK Arkitekter AS, på vegne av Skoleveien 2 AS, v/ NRE Norway AS. Hensikten med planen er å tilrettelegge for bolig- og sentrumsbebyggelse i tråd med vedtatt områderegulering for Ås sentralområde.

Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes oss:

Uttalelsene merkes med «18/00268 - Merknad til planforslag for sentrum syd, nordre del».

Frist for å sende inn uttalelse til planforslaget er 23.09.2021.

Plandokumenter: