Fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i pbl. § 17-3 andre eller tredje ledd, og forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader, jf. pbl. § 17-4 andre ledd. Ettersynet gir berørte parter anledning til å se sammenheng mellom vedtatt plan og fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale, og inngi merknader.

Merknadsfrist er 01.06.2024

Merknader sendes til:

Christin Bassøe Jørstad
Christin.bassoe.jorstad@as.kommune.no

Vedlegg: