Fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i pbl. § 17-3 andre eller tredje ledd, og forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader, jf. pbl. § 17-4 andre ledd. Ettersynet gir berørte parter anledning til å se sammenheng mellom vedtatte plan og fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale, og inngi merknader.

Merknadsfrist er 23.02.2024

Merknader sendes til:

Christin Bassøe Jørstad
Christin.bassoe.jorstad@as.kommune.no

Vedlegg:
Signert utbyggingsavtale for Grenseveien Myrfaret
Med vedlegg:

  1. Plankart R-301 
  2. Reguleringsbestemmelser R-301
  3. Felles avløp – solberg øst
  4. Finansieringsoversikt 
  5. Politisk vedtak merverdiavgift