Vi skal legge om ledningsnettet i:

  • Solbergveien
  • Bergveien
  • Elgfaret
  • Hvalfaret
  • Tamburveien
  • Deler av Skovlyveien

Eiendommer som har stikkledninger for vann og avløp som går til en av disse veiene, vil også bli berørte. Vi sender brev til huseierne som er direkte berørt av anlegget, samt til naboer som vil bli berørt av anleggsarbeidene.

Riggplass vil bli etablert ved rundkjøringen Nordbyveien / Solbergveien.

Derfor moderniserer vi

Grunnene til at vi moderniserer er å:

  • etablere vann- og avløpsanlegg som tilfredsstiller dagens krav til tetthet og funksjon.
  • redusere lekkasje av forurensning til bekk, sjø, elv eller vassdrag.
  • sikre vannforsyningen i området slik at det blir færre hendelser hvor abonnentene mister vannet, og at det blir mindre lekkasjer.
  • hindre at det lekker vann inn i avløpsnettet, for å redusere mengden kloakk til renseanleggene.

Kontaktinformasjon ved spørsmål

Ås kommune ønsker en god dialog med boligeierne i forbindelse med gjennomføring av dette prosjektet. Forespørsler om forhold knyttet til prosjektet rettes til Ås kommunes prosjektavdeling og anleggsleder hos Leif Grimsrud AS:

Jan Fredrik Aarseth, Prosjektleder Ås kommune
E-post: jan.fredrik.aarseth@as.kommune.no
Telefon: 959 39 728

Camilla D. Volnes, Prosjektleder Ås kommune
E-post: camilla.dorthea.volnes@as.kommune.no
Telefon: 934 55 634

Freddy Friberg, Anleggsleder Leif Grimsrud AS
E-post: freddy.friberg@leifgrimsrud.no
Telefon: 482 42 343