Om planforslaget

Planforslaget er utarbeidet av Henning Larsen Architects AS på vegne av Ås Hageby Holding AS. Planområdet ligger vest for Ås sentrum, ca. 500 meter sør for NMBU.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for å etablere 200 nye boliger i form av rekkehus, atriumhus, eneboliger, kjedehus og tomannsboliger. Byggehøydene varierer mellom én og tre etasjer.

Klageadgang og erstatning

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til Ås kommune, Plan, miljø og næring, postboks 195, 1432 ÅS eller elektronisk til post@as.kommune.no.

Klagen skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, angi den eller de endringer som ønskes, og være begrunnet. Dersom det ønskes at gjennomføringen av tiltaket stoppes til klagen er avgjort, må det legges ved en egen begrunnelse for dette. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må fremsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jf. plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaksdokumenter og plandokumenter 

Du finner vedtaket og plandokumentene på arealplaner.no