Om planforslaget

Planforslaget er utarbeidet av Henning Larsen Architects AS på vegne av Riis Gårdsdrift AS. Planområdet ligger vest for Fv. 1385 Kongeveien, mellom Fv. 1384 Sundbyveien og Fv. 1383 Askehaugveien og er del av en større landbrukseiendom på Riis gård.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for mottak av inntil 300 000 m3 tilkjørte overskuddsmasser fra utbyggings- og samferdselsprosjekter i Follo-området over en periode på tolv år. Massene skal brukes til å bearbeide terrenget slik at det kan legges til rette for et nytt jorde på ca. 70 daa.

Klageadgang og erstatning

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til Ås kommune, Plan, miljø og næring, postboks 195, 1432 ÅS eller elektronisk til post@as.kommune.no.

Klagen skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, angi den eller de endringer som ønskes, og være begrunnet. Dersom det ønskes at gjennomføringen av tiltaket stoppes til klagen er avgjort, må det legges ved en egen begrunnelse for dette. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må fremsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jf. plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaksdokumenter og plandokumenter 

Du finner vedtaket og plandokumentene på arealplaner.no