Ås kommunestyre har i møte 21.06.2023, K-sak 54/23, vedtatt detaljregulering for Moerveien 7-9 m.fl. Vedtaket kan leses i vedlagte saksutskrift. 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til Ås kommune, Plan, miljø og næring, Postboks 195, 1432 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og angi begrunnelse for klagen. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må fremsettes senest tre år - 3 år - etter denne kunngjøringen, jfr. Plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Planforslaget:
Planforslaget er utarbeidet av Lund+Slaatto Arkitekter, på vegne av Moerveien AS. Hensikten med planen er å tilrettelegge ny boligbebyggelse, med publikumsrettet næring i første etasje mot Moerveien. Området består i dag av eneboliger.

Sakens dokumenter: 
Du finner vedtak og plandokumenter på arealplaner.no