Om planen
Planen er utarbeidet av Dark Arkitekter AS på vegne av Ås byutvikling AS. Planområdet er lokalisert ca. 700 meter nord for Ås stasjon. 

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse herunder blokkbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse samt et felt med kombinert bebyggelse, der det kan etableres en frittstående boligblokk med bevertning, tjenesteyting eller felleslokaler i første etasje. Byggehøydene varierer mellom 3-8 etasjer, og det kan etableres mellom 360 og 400 boliger innenfor planområdet.

Klageadgang og erstatning
Frist for å sende inn klage er 12 juni 2024. Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til Ås kommune, Plan, bygg og geodata, postboks 195, 1432 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no

Klagen skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, angi den eller de endringer som ønskes, og være begrunnet. Dersom det ønskes at gjennomføringen av tiltaket stoppes til klagen er avgjort, må det legges ved en egen begrunnelse for dette. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningsloven kapittel VI. 

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må fremsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Vedtaksdokumenter og plandokumenter
Du finner vedtaket og plandokumentene på arealplaner.no