Ås kommunestyre har i møte 10.05.2023, K-sak 24/2, vedtatt endring av detaljplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad. Vedtaket kan leses i vedlagte saksutskrift. 

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdxato. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til Ås kommune, Plan, miljø og næring, Postboks 195, 1432 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og angi begrunnelse for klagen. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må fremsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Om planendringen: 
Planforslaget er utarbediet av Asplan Viak på vegne av Statens vegvesen.  Foreslått endring innebærer å forskyve deler av gang- og sykkelveien noe mot nord. Utvidelsen av planområdet ligger i et område som ikke er regulert, innenfor det arealet som er avsatt næringsareal gjeldende kommuneplan

Vedtaksdokumenter: 
Du finner vedtak og plandokumenter på arealplaner.no