Om reguleringsplanen

Planforslaget er utarbeidet av DARK Arkitekter AS for Skoleveien 2 AS, v/ NRE Norway AS. Planforslaget legger til rette for bygging av nye leiligheter og lokaler for  detaljhandel, bevertning og kontor, innenfor felt BS5 i områderegulering for Ås sentralområde.

Klagerett og erstatning

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til Ås kommune, Plan, miljø og næring, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og angi begrunnelse for klagen. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. Plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedtatt plan

1. Plankart
2. Reguleringsbestemmelser
3. Planbeskrivelse