Oversikt over saker som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor.

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 24.11.2021 kl. 18:30 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
72/21 Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13
73/21 Revidert skolebehovsplan 2021-2023
74/21 Fritak for eiendomsskatt boligeiendommer § 7 - skatteåret 2021
75/21 2. tertialrapport 2021 - Ås kommune
76/21 Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune
77/21 R-272 Reguleringsplan for Nygård Næringspark - Endring av plan
78/21 Delegering av myndighet til å fatte vedtak etter smittevernloven § 4-1
79/21 Forslag til kommuneplan 2022-2034: Endre arealformål for deler av eiendommen 109/13 fra næring til LNF.
80/21 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Endring av plan
81/21 R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere - endring av plan
82/21 Områdemodell for gjennomføring og finansiering av felles infrastrukturtiltak i Ås sentralområde
83/21 Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2021
84/21 Ressursfordelingsmodell for grunnskolene i Ås kommune
85/21 Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Ina Libak (Ap)
86/21 Nyvalg av kontrollutvalget
87/21 Nyvalg av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og hovedutvalg for nærig og miljø (HNM)
88/21 Søknad om fritak fra kommunale verv - Sigrun Strømsøyen (H)
89/21 Meldeplikt for hogst
90/21 Orientering om rehabilitering og innhold i det nye ungdomshuset i Langbakken 37
91/21 Utredning av innføring av Aktivitetskort i Ås kommune