Oversikt over saker som ble behandlet på dette møtet finnes nedenfor.

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 14.09.2022 kl. 18:00 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
66/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Tjenestekvalitet i institusjoner i Ås kommune
67/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø på sykehjem og i boliger voksne i Ås kommune
68/22 Økt låneramme - Nordre Follo renseanlegg IKS
69/22 Pris for lading ved offentlige ladestasjoner
70/22 Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026
71/22 Rullering av tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv
72/22 R-287 - Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Klage på vedtak
73/22 R-321 Detaljreguleringsplan for Vollskogen - Førstegangsbehandling
74/22 Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken
75/22 Politisk reglement - kap. 4 Kontrollutvalget
76/22 Revidert reglement for ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse
77/22 Politisk møteplan 2023
78/22 Ny sak om Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever og Forvaltningsmål for bever, Ås kommune, etter høring.
79/22 Orientering om uttalelse fra Statens vegvesen ifm interpellasjon fra Kommunestyret 9. februar 2022 vedrørende nye E18 Retvet-Vinterbro
80/22 Årsrapportering Startlån 2021 og oppdatering av retningslinjer for behandling av søknad om startlån
81/22 Solfallsveien spesialboliger. Revidert sluttrapport
82/22 Uttreden av kommunale verv - Torill Horgen (FrP) - nyvalg av kontrollutvalg
83/22 Nyvalg av hovedutvalg for næring og miljø (HNM)
84/22 Nyvalg av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)
85/22 Uttreden av kommunale verv - Marianne Frid Nordby (H) - nyvalg