Ås kommune er et «viltorgan» og dermed en del av den norske offentlig viltforvaltningen. Vi har inngått avtale med kommunene Vestby, Nordre Follo, Frogn og Nesodden om et felles Follo Landbrukskontor der Ås er vertskommune. Landbrukskontoret har fått delegert ansvaret for viltforvaltningen i Ås.  

I grove trekk kan vi dele arbeidet med vilt i to: forvaltning og håndtering av sykt/skadet storvilt.

Forvaltning

I Ås er det hjortevilt (elg, rådyr og noe hjort) og bever som blir fulgt opp. Landbrukskontoret samler inn faktagrunnlag om bestandstall og levevilkår og gir en anbefaling til lokalpolitikerne i Hovedutvalg for næring og miljø som vedtar kommunens overordna forvaltningsmål.  

Landbrukskontoret tilbyr også veiledning og oppfølging av jaktlag, jegere og andre innbyggere.  

Kommunen er også pliktig å ta hensyn til vilt i planleggingsprosesser og ved gjennomføring av prosjekter.

Sykt og skadet storvilt  

Den andre store oppgaven kommunen har ansvar for er håndtering av sykt og skadet storvilt. Det betyr i praksis at vi har ansvar for ettersøk, avling og rapportering av påkjørt elg, rådyr, hjort og eventuelle villsvin. Vi gir også en del veiledning knyttet til håndtering av og hensyn til vilt.

For skadet, sykt eller hjelpeløst småvilt (rev, grevling, hare, røyskatt, pinnsvin, mus osv.) gjelder den generelle hjelpeplikten i dyrevelfersloven. Dette kan du lese mer om på Matilsynets sider (lenke).

Kommunen har ikke ansvar for fjerning av døde dyr i naturen eller på privat grunn men vil i enkelte særlige tilfeller gjøre dette av hensyn til fare for forurensning, smitte eller andre forhold.

Ville dyr som bosetter seg i eller nær bebyggelse og infrastruktur

Kommunen har ikke ansvar for tilrettelegging for ville dyr som bosetter seg i eller nær bebyggelse og infrastruktur. Det drives kun med informasjon og veiledning til befolkningen om for eksempel grevling.

FAKTA

Norske kommuners oppgaver innen viltforvaltningen:

 • Hjorteviltforvaltning
 • Forvaltning av bever
 • Gjennomføring av jegerprøveeksamen
 • Sykt eller skadet storvilt (kun varsling ved rovvilt)
 • Sykt eller skadet rovfugl og andre sårbare fuglearter (kommunen skal varsles)
 • Behandle søknader om
  • innfanging av vilt for overføring til oppdrett
  • innfanging av vilt for overføring til dyrepark
  • hold av hjort og dåhjort i oppdrett
 • innfanging av rømt vilt
 • registrere rapporter om skadefelling
 • ta vare på innlevert fallvilt

Kommunen har ikke ansvar for:

 • Fjerning av døde dyr i naturen eller på privat eiendom (kan fjerne ved særlige forhold)

Kommunens viltoppgaver er knyttet til ulike lovverk hhv:

 • Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
 • Lov om forvaltning av naturens ressurser (naturmangfoldloven)
 • Lov om dyrevelferd