Kort om planforslaget
Som følge av behovet for flere studentboliger i tilknytning til NMBU foreslås ombygging av og fortetting i nordre del av eksisterende studentbebyggelse på Pentagon, vest for Ås sentrum. 

Det legges i planforslaget opp til boligbebyggelse i form av blokkbebyggelse, og det foreslås en kombinasjon av punkthus og lamellbebyggelse plassert rundt eksisterende studentbebyggelse. Nybyggene er foreslått med byggehøyder 3-4 etasjer samt underetasje, og påbyggene til den eksisterende studentbebyggelsen er foreslått på 1-2 etasjer samt takoppbygg.

Enkelte utearealer skal rustes opp for å sikre bedre tilrettelagte utearealer for studentene i form av blant annet et torg sentralt plassert mellom bebyggelsen. 

Tiltakshaver er Studentsamskipnaden i Ås og planfaglig konsulent er Sweco Norge AS samt Dyrø og Moen Arkitekter. 

 

Høringsfrist
Frist for å sende inn uttalelse er 30.06.2024. 

Hvis du har merknader til planen, kan de sendes som e-post til post@as.kommune.no, eller som post til Ås kommune, v/ Plan, bygg og geodata, Postboks 195, 1431 Ås.

Uttalelsen merkes PLAN-23/00496: Høringsuttalelse R-351 Detaljregulering for nordre del av studentbyen Pentagon. 

 

Videre saksgang
Alle høringsuttalelser som sendes inn vil oppsummeres, behandles og svares ut i et merknadsdokument som vedlegges med saken når den legges fram til 2. gangs behandling i kommunestyret. Melding om vedtatt plan blir annonsert i Østlandets Blad, og høringspartene vil få skriftlig beskjed. 

 

Vedlegg: 
Du finner plandokumentene via Arealplaner.no