Kort om planen
Hensikten med planen er å legge til rette for terrengregulering ved mottak av inntil 300,000 m3 tilkjørte rene masser fra utbyggings- og samferdselsprosjekter i Follo-området. Etter endt terrengregulering skal området legges til rette for nydyrking. Massemottaket planlegges driftet i etapper slik at mottaksdrift av mindre delområder kan avsluttes enkeltvis og legges til rette for jordbruksdrift.

Høringsfrist
Høringsfrist er 08.09.2023. Hvis du har merknader til planen, kan du sende dem Ås kommune v/ enhet for Plan, bygg og geodata, P.B. 195, 1431 Ås, eller på epost til post@as.kommune.no. Husk å oppgi bostedsadressen din og saksnummer PLAN-23/00403.

Videre saksgang
Alle høringsuttalelser som sendes inn vil bli vurdert når saken legges fram til andregangsbehandling i kommunestyret. Melding om vedtatt plan blir annonsert i Østlandets Blad, og høringspartene vil få skriftlig beskjed.

Vedlegg: 
Du finner plandokumentene via arealplaner.no. Plandokumentene er revidert etter politisk behandling