Bakgrunn

«Nedre Brekke liten» ble sendt inn som arealinnspill i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Forslått arealformål er boligbebyggelse med ca.50 boenheter på et ca.20 daa stort område. Området har arealformål LNF (landbruk, natur, friluftsliv) i kommuneplanen.

Arealinnspillet er konsekvensutredet (Sweco, 02.02.2022). Utredningen viser at det er noen konflikter med lokale eller regionale verdier, men på en slik måte at det antas at konflikten kan løses på reguleringsplannivå. Kommunedirektørens vurdering av innspillet var at det ikke er behov for flere boliger i planperioden 2022-34 og boliger i utkanten av utbyggingsgrensen vil  utfordrer planlagt utbygging av sentrum. På dette grunnlaget vedtok kommunestyret 20.10.2021 (K-sak 62/21 «Kommuneplanens arealdel 2022-2034: Førstegangsbehandling») å sende kommuneplanen arealdel på høring uten areainnspillet «Nordre Brekke liten». 

Ved endelig behandling av kommuneplanen i kommunestyret 15.06.2022 ble det likevel vedtatt å sende dette arealinnspillet på egen høring. Det ble også vedtatt at utbyggingsgrensen for Ås sentralområde utvides til å omfatte arealinnspillet "Nordre Brekke liten".

Høringsfrist

Frist for å sende inn uttalelse til arealinnspill til "Nordre Brekke liten" er 14.10.2022
Hvis du har merknader til arealinnspillet, kan du sende dem elektronisk her.
Merknader kan også sendes på epost til post@as.kommune.no, eller som post til Ås kommune, Plan, miljø og næring, postboks 195, 1431 Ås.
Uttalelsene merkes med «21/02664: Uttalelse Nordre Brekke liten"

Dokumenter

Konsekvensutredning av kommuneplanen (Sweco, 02.02.2021)

Kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene til kommuneplanen

Arealinnspill Nordre Brekke liten (Brekkeveien Gartnerløkka)

Høringsuttalelse Nordre Brekke liten