Planforslaget ble behandlet i Kommunestyret 14.09.2022, sak 73/22. Kommunestyret vedtok å legge planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn.

Høringsfrist

Frist for å sende inn uttalelse til planforslaget er 31.01.2023

Merknader til planforslaget kan sendes elektronisk via skjema.

Merknader kan også sendes på epost til post@as.kommune.no, eller som post til Ås kommune, Plan, miljø og næring, postboks 195, 1431 Ås.

Uttalelsene merkes med «18/01394- Merknad til planforslag for Vollskogen»

Planforslaget

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Norge AS, på vegne av Ås Hageby Holding AS. Hensikten med planen er å tilrettelegge for konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse i deler av Vollskogen. Planforslaget innebærer utbygging av inntil 200 boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsarealer, støttefunksjoner, teknisk infrastruktur og veisystem.

De vedlagte plandokumentene er revidert etter politisk behandling. Kommunestyrets vedtak om endringer er innarbeidet i plandokumentene så langt som mulig. Vedlegg som ikke er revidert etter politisk behandling ligger tilgjengelig på kommunens nettside, under kommunestyresak 73/22.

Vedlegg:

Du finner plandokumentene på Arealplaner.no