§ 1 Formål

Kommunen skal gi forskrifter om ordensregler, som er elevenes plikter og rettigheter om orden og oppførsel. Forskriften skal beskrive sanksjoner som kan bli iverksatt dersom elevene bryter regler for god orden og oppførsel, og beskrive bruk av sanksjoner. Forskriften skal bidra til å oppfylle Ås-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt, faglig konsentrasjon og inkludering. Disse verdiene er sentrale formål med opplæringen, og Ås-skolen ønsker å fremme disse gjennom klare rammer og felles regler. Dette vil kunne bidra til å gi et godt og trygt skolemiljø.
 
IKT-regler (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) er regler for utstyr som datamaskiner, nettbrett, mobiltelefoner, smartklokker og lignende. Forskriften skal beskrive sanksjoner som kan bli iverksatt dersom elevene bryter regler for bruk av IKT-utstyr. IKT-reglene skal bidra til å klargjøre roller, rettigheter og plikter for elevene og for kommunen. Reglene skal avklare akseptabel bruk, hindre utilsiktede og uønskede hendelser, samt beskytte brukere og trygge den pedagogiske læringssituasjonen. IKT-reglene skal forhindre at informasjon og personlige data kommer på avveie eller blir misbrukt. Personopplysninger om eleven skal behandles i samsvar med personopplysningsloven og personvernforordningen, herunder kravene til informasjonssikkerhet ved bruk av IKT-utstyr, dataprogrammer og apper.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder for grunnskolene i Ås kommune, når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer. Forskriften er også gjeldende når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel ved digital hjemmeskole, leirskoler og skoleturer. Elevenes oppførsel på skoleveien omfattes også av forskriften, herunder skoleskyss. Det innebærer at det kan innføres sanksjoner dersom brudd på forskriften oppstår på skoleveien eller skolebussen.
 
Mobbing eller andre krenkelser som skjer utenfor skoletiden, og som har bakgrunn i skolesituasjonen eller setter preg på den, vil kunne omfattes av forskriften. Dette gjelder også digitale krenkelser eller uakseptabel oppførsel i det digitale rom.
 
IKT-reglene omfatter bruk av kommunens IKT-utstyr som skolene og elevene disponerer, privat IKT-utstyr på skolen, programvare som kommunen har gjort tilgjengelig, og publisering og kommunikasjon i skoletiden.
 
I tillegg til forskriften, gis den enkelte skole myndighet til å gi tilpassede og utfyllende ordensregler og IKT-regler for skolen. Forskriften er overordnet den enkelte skoles reglementer.

§ 3 Vurdering av elevens orden og oppførsel

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene i denne forskriften, samt etter skolens egne ordensregler og IKT-regler. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette.
 
Gjelder kun for ungdomsskolen:
Elever på ungdomstrinnet vurderes og får karakter for orden og atferd. Karakterene i orden og atferd vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser, dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på forskriften eller skolens egne ordensregler.

§ 4 Regler som er grunnlag for vurdering av orden og oppførsel

Orden:

Elevene skal

 

 • møte presist
 • møte forberedt til undervisningen
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden
 • ta godt vare på skolens eiendeler, herunder IKT-utstyr

Oppførsel:

 • Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder
 • være til stede i opplæringen
 • delta aktivt i undervisningen
 • behandle alle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

IKT:

Elevene skal

 • vise respekt for hverandre og andre på nett
 • holde passord og koder hemmelig og brukerkontoer skal kun anvendes av den aktuelle eleven
 • alltid låse eller logge ut av datamaskinen dersom eleven forlater en datamaskin andre kan få tilgang til 
 • rapportere til skolen om misbruk, feil eller andre forhold som kan ha betydning for datasikkerheten
 • gjøre så godt han/hun kan for å ikke bringe virus eller annen ødeleggende programvare inn i kommunens IKT-utstyr
 • følge skolens regler for bruk IKT-utstyr, herunder skolens regler for privat mobiltelefon, smartklokker og lignende. Elevene skal rette seg etter lærerens instrukser for bruk av både kommunens og privat IKT-utstyr.

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

 • fysisk og digital krenkende oppførsel og mobbing
 • annen uakseptabel oppførsel i det digitale rom, som for eksempel å bruke kommunens IKT-utstyr til å kommunisere eller publisere tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende art, eller som henger ut enkeltpersoner eller -grupper
 • utøve eller true med fysisk voldha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler, samt bruk av tobakk, snus og e-sigaretter
 • ha med våpen, våpenlignende gjenstander eller andre farlige gjenstander
 • bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet
 • bildetaging, publisering og spredning av bilder uten samtykke
 • bruk av andres passord og koder
 • installering av egen programvare på kommunens IKT-utstyr
 • fusk eller forsøk på fusk

Merknad: Eksamen i et fag kan annulleres ved fusk eller forsøk på fusk, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-34. Eleven vil da miste standpunktkarakteren i faget.

§ 5 Sanksjoner - Tiltak mot brudd på regler i § 4

Ås-skolen kan benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene:
 
a. muntlig tilsnakk
b. skriftlig melding til foresatte
c. inndragelse av gjenstander som ikke er tillatt eller som er farlige. Foresatte kontaktes og må hente inndratte gjenstander.
d. midlertidig inndragelse av privat eller kommunens utstyr, eller begrensning i funksjonalitet i datasystemer, programvare og apper på kommunens IKT-utstyr. Inndragelse av privat utstyr, som for eksempel mobiltelefon, skal være kortvarig og varigheten må vurderes konkret i hvert tilfelle. Varighet må vurderes ut ifra hvor alvorlig og gjentakende bruddet på reglene er, og hvor skadelig det er for undervisningen, og for ro og orden. Privat utstyr skal leveres tilbake til eleven senest ved slutten av skoledagen. 
e. rektor kan gi lærer mulighet til å vise elev bort fra egen undervisning, men ikke mer enn 2 klokketimer, jf. opplæringsloven § 9 A-11 tredje ledd
Elever som er bortvist fra læreres egen undervisning, vil befinne seg på skolens område og være skolens ansvar. Det må vurderes konkret ut fra bl.a. elevens oppførsel og alder om det er nødvendig å ha tilsyn med eleven i denne perioden.
f. ved fusk eller forsøk på fusk under prøver, blir prøven annullert og kan medføre manglende karaktergrunnlag i faget
g. nedsatt karakter på 8.–10. årstrinn i orden eller atferd ved gjentatte brudd på en eller flere regler
h. nedsatt karakter på 8.–10. årstrinn i orden eller atferd ved alvorlige enkelthendelser
i. møte opp før skoletid eller sitte igjen etter skoletid
j. elev kan kun oppholde seg på begrensede områder av skolens inne- og/eller uteareal
k. ekstra oppsyn av elev
l. bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen, jf. opplæringsloven § 9 A-11 første ledd
m. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen - inntil tre dager på 8.–10. årstrinn, jf. opplæringsloven § 9 A-11 første ledd
n. midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte
o. midlertidig eller permanent skolebytte, jf. opplæringsloven §§ 9A-12 og 8-1 tredje ledd
 
Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. De ansatte kan i enkelte situasjoner ikke bare ha en rett, men også en plikt til å gripe inn i truende situasjoner ovenfor elever. Nødrett eller nødverge kan for eksempel være å stoppe slåsskamper, eller beskytte seg mot truende og voldelige elever.

§ 6 Straffbare forhold

Straffbare forhold som skjer på skolens område, herunder bruk av skolens IKT-utstyr som strider mot norsk lov, meldes til politiet. For mindre alvorlige forhold må det tas en konkret vurdering av om anmeldelse er hensiktsmessig. Skolen eller læreren har ikke hjemmel til å utføre etterforskningsmessige tiltak, som ransaking, narkotikatesting og alkoholtesting, eller gjennomgang av elevenes eiendeler.

§ 7 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foresatte bli erstatningsansvarlige, jf. skadeerstatningsloven § 1-2.  Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell og ved uforsiktig bruk av IKT- utstyr. Kommunen er ikke ansvarlig for tap av privat IKT-utstyr eller skade på disse.
 
For lavinntektsfamilier skal kommunen dekke 50 % av det regulære erstatningsbeløpet. Med lavinntektsfamilier menes familier som ellers har redusert betaling i SFO, ved Kulturskolen o.l

§ 8 Saksbehandling - Bruk av sanksjoner i § 5

Ved bruk av sanksjoner i § 5 gjelder følgende saksbehandlingsregler:
 
 • Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag
 • Skolen skal begrunne avgjørelsen. For bokstav f. til o. skal begrunnelsen gis skriftlig. Ved disse avgjørelsene skal eleven ha blitt gitt muligheten til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Retten til å forklare seg oppfylles ved at skolen legger til rette for at eleven får mulighet til å forklare seg.
 • For bokstav a. muntlig tilsnakk, skal skolen utøve faglig skjønn i vurderingen av hvorvidt foresatte skal varsles i etterkant.
 • For bokstavene c., d. og e.  skal skolen varsle foresatte i etterkant av sanksjonen
 • For bokstavene f. - o. skal skolen varsle foresatte før sanksjonen iverksettes
 
Bortvising
 
Bortvisning er når eleven sendes ut av opplæringen i en kort eller lengre periode. Opplæringsloven § 9 A-11 gir nærmere regler for bortvisning.
 
Rektor kan fatte vedtak om bortvisning dersom disse 3 punktene er oppfylt:
 
 1. ordensreglene er brutt i alvorlig grad eller flere ganger
 2. rektor har rådført seg med elevens lærere
 3. etter at skolen har vurdert andre tiltak, sanksjoner eller hjelpetiltak. Det er ikke et krav at andre tiltak, sanksjoner eller hjelpetiltak faktisk er tatt i bruk, dersom skolen har vurdert at disse ikke er hensiktsmessige.
Skolen skal forhåndsvarsle elev og foresatt for å gi parten mulighet til å uttale seg. Retten til å forklare seg oppfylles ved at skolen legger til rette for at eleven får mulighet til å forklare seg, og kan dokumentere at eleven har blitt forespeilet bortvisning.
 
Vedtak om bortvisning under § 5 bokstav l. og m. og er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. Det samme gjelder sanksjon om skolebytte under
§ 5 bokstav o.

§ 9 Ikrafttredelse

Forskrift trer i kraft 26.05.2021