Endringen består av foreslåtte nye kryssløsninger langs fylkesvei 152, i henhold til prinsipper gitt av Viken fylkeskommune. Prinsippene er bruk av filterfelt i rundkjøringer og større sirkulasjonsareal enn de lagt til grunn i områdeplanen vedtatt 23.10.2019. Videre er det lagt til grunn ny kollektivløsning mellom kryssene Langbakken/fylkesvei 152 og Hogstvetveien/fylkesvei 152. Full redegjørelse for endringene følger av eget vedlegg nedenfor.
 
Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes:
  • I elektronisk høringsskjema (sak nr 14/02222)
  • Per e-post til post@as.kommune.no
  • Per post til Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, postboks 195, 1431 Ås
Frist for uttalelse til forslag om endret reguleringsplan er fastsatt til innen 08.10.2021.

Vedlegg:

2. R-287 - Plankart, datert 11.06.2021
4. Beskrivelse av kryssløsninger, Sweco AS , datert 11.03.2021
5. Tekniske tegninger samlet,  Sweco AS, datert 11.03.2021 og 27.05.2021
 
Planbeskrivelse for områdeplanen, revidert 15.11.2019, er tilgjengelig her. Planbeskrivelsen revideres i etterkant av ettersynet.