Endringen består av foreslåtte nye kryssløsninger langs fylkesvei 152, i henhold til prinsipper gitt av Viken fylkeskommune. Prinsippene er bruk av filterfelt i rundkjøringer og større sirkulasjonsareal enn de lagt til grunn i områdeplanen vedtatt 23.10.2019. Videre er det lagt til grunn ny kollektivløsning mellom kryssene Langbakken/fylkesvei 152 og Hogstvetveien/fylkesvei 152. Full redegjørelse for endringene følger av eget vedlegg nedenfor.
 
Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes: