Endringene i planforslaget er begrenset til nye byggegrenser hovedsakelig langs offentlige veier markert på plankartet, endrede tillatte byggehøyder for deler av
Rustadflaten og Moer, og endret måleregel for byggehøyder på Sjøskogen og deler av Togrenda, Solberg og Holstad.

Vedlagte kart viser hvilke eiendommer og områder som omfattes av høringen.

Kort om områdereguleringen
Hensikten med planen er å regulere fremtidig utnyttelse, høyder og tomtestørrelse innenfor planområdet. Reguleringsplanen skal ivareta eksisterende bokvaliteter i Ås
kommunes småhusområder, med særlig vekt på det grønne og luftige preget mellom boligene. Planforslaget skal bidra til å sikre en forutsigbar forvaltning av
småhusområder med kvaliteter knyttet til arkitektur, landskap, historiske verdier og vegetasjon. Planen åpner opp for noe fortetting der tomtens størrelse og utforming
tillater det.

Planen omfatter områder som i eldre reguleringsplaner er regulert til byggeområder, samt enkelte uregulerte områder, og omfatter i all hovedsak reguleringsplaner der eldre planbestemmelser er erstattet av kommuneplanens generelle bestemmelser for boligbebyggelse

Kommunedirektøren har gjort følgende endringer i planforslaget:

  1. Nye byggegrenser er fastsatt på plankartet.
  2. Endrede tillatte byggehøyder på deler av Rustadflaten og Moer.
  3. Endret måleregel for byggehøyder på Sjøskogen og deler av Togrenda, Solberg og Holstad.

Endringene utløser behov for en begrenset høring for berørte eiendommer.

Vedlagte høringsbrev redegjørfor foreslåtte endringer i detalj . 

Send inn merknader til endringene
Kommunedirektøren ber kun om innspill på tema som omfatter nye byggegrenser, endrede tillatte byggehøyder for deler av Rustadflaten og Moer, og endret måleregel for byggehøyder på Sjøskogen og deler av Togrenda, Solberg og Holstad. Innspill til planarbeidet sendes til epost til post@as.kommune.no, eller som post til Ås kommune, Plan, miljø og næring, postboks 195, 1431 Ås.

Spørsmål om planarbeidet eller om den begrensede høringen kan rettes til saksbehandler Per Øimoen-Øveraas, epost: per.ernesto.overaas@as.kommune.no eller på tlf.: 64 96 20 76.
Merknader merkes PLAN-23/00450: Høringsuttalelse byggegrenser

Vedlegg
Du finner plandokumentene via arealplaner.no