icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Dagtilbud for personer med funksjonshemning

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og sosial

Beskrivelse

Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav.

Dagtilbudet er organisert i Helse- og sosialetaten. Vi kan tilby opplevelser i følgende omgivelser:

De nye ideers rom
Klikk her for mer informasjon

Kjøkkenet
Klikk her for mer informasjon
 
Det Røde rommet
Klikk her for mer informasjon 
 
Rosenrommet
Klikk her for mer informasjon

Sansegangen
Klikk her for mer informasjon
 
Lavendelrommet
Klikk her for mer informasjon 

Det Hvite rommet
Klikk her for mer informasjon

Det Store rommet
Klikk her for mer informasjon

Er du interessert i mer informasjon om dette, se denne linken til Norske sanserom.

Formål
Vår målsetting er å gi hver enkelt bruker gode opplevelser og glede i hverdagen ut fra de gitte rammebetingelser. Vi vil at Dagtilbudet skal være opplevelsenes og mulighetenes sted!

Dette innebærer:

  • At du blir møtt på dine premisser så langt det lar seg gjøre
  • At du gis mulighet til å erfare ulike opplevelser og aktiviteter, samspill og kommunikasjon

Tjenesten omfatter

  • Opplevelser, stemninger og aktiviteter som stimulerer nysgjerrighet og skaperglade
  • Mulighet for avspenning og hvile

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

Voksne personer med funksjonshemminger.

Dagtilbudet  tilbyr tjenester til innbyggere i Ås kommune som har en funksjonshemning og/eller har behov for sansestimulerende aktiviteter.

Kriterier/vilkår

Du bor hjemme og har ikke andre tilbud.

Du bor i Ås kommune og har funksjonshemming og/eller behov for sansestimulering.

Retningslinje for tildeling av tjenester/utlån av sanserom ved Dagtilbudet for personer med funksjonshemninger.

Pris for tjenesten

For tiden kreves ingen egenandel.
Priser for øvrige leietagere, kontakt Dagtilbudet.

aaa

Lover og retningslinjer

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

Lover

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven
Sosialtjenesteloven §3-1

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Sosialtjenesteloven §4-3

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

Serviceerklæring for Dagtilbud for personer med funksjonshemning
Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Dagtilbud for personer med funksjonshemning
Telefon:64 96 21 54
Epost:post@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:Moerveien 10, 1430 Ås

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helse og sosialetaten
Telefon:64 96 20 00
Epost:post@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:Skoleveien 1, 1430 Ås

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-03-13 09:49