icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Akuttvedtak etter barnevernloven

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Helse og mestring

  Beskrivelse

  I enkelte tilfeller haster det med å treffe vedtak etter barnevernloven. Derfor inneholder loven særlige saksbehandlingsregler for akutte tilfeller. Disse reglene innebærer at barneverntjenesten, og i noen tilfeller påtalemyndigheten, kan treffe midlertidige vedtak i akuttsituasjoner. Barn som står uten omsorg: - § 4-6, 1.ledd: Bestemmelsen tar sikte på situasjoner hvor et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner. Tiltak etter § 4-6, 1.ledd kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje. Tiltak etter denne bestemmelsen vil være kortvarige. - §4-6, 2.ledd: Denne bestemmelsen gir adgang til midlertidig plassering utenfor hjemmet i en akuttsituasjon, uten samtykke fra foreldrene. Vilkår: Det er et krav om fare for ”vesentlig skade” for barnet ved å forbli i hjemmet. Vilkåret er strengere enn for omsorgsovertakelse. Barn med alvorlige atferdsproblemer: - §4-25, 2.ledd jfr § 4-24: Denne bestemmelsen gir adgang til midlertidig plassering utenfor hjemmet i en akuttsituasjon for barn med alvorlige atferdsproblemer. Det gis adgang til tvangsplassering og tilbakehold på institusjon. Formålet med atferdstiltak er utelukkende omsorg og behandling, samt observasjon og undersøkelse av hensyn til barnets beste. Straff eller samfunnets behov for beskyttelse kan ikke begrunne atferdstiltak. Vilkår: Grunnvilkåret er ”alvorlige atferdsvansker” som igjen deles inn i tre alternativer: - Alvorlig eller gjentatt kriminalitet - Vedvarende bruk av rusmidler - ”På annen måte” (f.eks prostituerte, gatebarn) Et slikt vedtak kan bare fattes når det foreligger en tilspisset situasjon som innebærer akutt fare for at barnet vil bli ”vesentlig skadelidende” dersom det ikke tas hånd om straks.

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Lov om barneverntjenester § 4-6, § 4-25 jf. § 4-24

  Lover

  Barnevernloven
  Forvaltningsloven

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Hvem har myndighet til å fatte slike vedtak: § 4---6, 2.ledd, 4-25, 2.ledd Det er leder for barneverntjenesten eller politijurist som har adgang til å fatte midlertidige vedtak etter § 4-6, 2.ledd og § 4-25, 2.ledd. Slike hastevedtak skal snarest, og om mulig innen 48 timer, foreløpig godkjennes av lederen i fylkesnemnda. Fylkesnemndleders godkjenning vil bestå i en kontroll av om den faktiske beskrivelsen tilsvarer lovens vilkår. Vedtaket faller bort hvis fylkesnemndleder ikke godkjenner det.

  Klagemulighet

  Midlertidig vedtak etter § 4-6, 2.ledd og § 4-25, 2.ledd, kan påklages til fylkesnemnda, jf § 7-2 bokstav g. Forvaltningslovens klagefrist på tre uker kommer til anvendelse. Fristens utgangspunkt er vedtakstidspunktet, og ikke tidspunktet for nemndas foreløpige godkjenning. Partsrettigheter: Jfr. § 2e i fvl. Med denne lov menes med part, person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. Bistand av advokat jfr. §12 i fvl.: En part har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:NAV Ås mottak
  Telefon:55 55 33 33
  Epost:nav.as@nav.no
  Postadresse:Postboks 144, 1431 Ås
  Besøksadresse:Moerveien 2

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:NAV Ås mottak
  Telefon:55 55 33 33
  Telefaks:67 25 73 31
  Epost:nav.as@nav.no
  Postadresse:Postboks 144, 1431 Ås
  Besøksadresse:Moerveien 2
  Åpningstid:NAV har åpent for uplanlagte møter mandag, onsdag og fredag mellom klokken 12.00 - 14.00.
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-06 10:33