I forslaget til områdereguleringsplan er det lagt til grunn at 223 fritidseiendommer i området omdisponeres til bolig, samt at det etableres 291 nye boliger. Forslaget inneholder altså samlet 514 boliger. Dette hadde Statsforvalter protestert mot i sin innsigelse.

460 boliger

Etter oppklarende runder om utfordringene i området og mulighetene der oppnådde vi enighet om at innsigelsen mot å omdisponere hyttene til boliger frafalles, samt at det tillates inntil 237 helt nye boliger, slik at totalt boligantall i planområdet ikke overstiger 460 boliger.

–  Dette er et gledelig resultat som åpner for at Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen kan utvikles til gode, stabile boligområder. I dag er jeg svært glad på vegne av de drøyt hundre familiene som allerede bor fast i hyttene, sier Ås-ordfører Ola Nordal.

Legges frem til politisk behandling

Assisterende statsforvalter Ingvild Aleksandersen ledet meklingen. For Ås kommune deltok politikerne Ola Nordal, Bengt Nøst Klemetsen, Maria-Therese Jensen og Kjetil Barfelt, i tillegg til representanter fra administrasjonen.

Videre prosess nå blir å legge fram meklingsresultatet for politisk behandling.

– Dersom kommunestyret slutter seg til enigheten som er oppnådd kan områdeplanen ferdigstilles, og deretter kan det gjennomføres videre planlegging med detaljregulering og fastsetting av finansieringsordninger for felles vei- og VA-tiltak, sier Ola Nordal.