Asfaltering

Enhet for kommunalteknikk har rammeavtale med Veidekke. Før hver sommer utarbeides en asfaltplan som skal gjennomføres inneværende år. Vi jobber ut fra et årlig budsjett. Dette budsjettet er nå på 2 millioner for reasfaltering av kjørevei og 1 million til reasfaltering av gang og sykkelveier. Det er ikke penger til asfaltering av grusveier i nåværende budsjett.
 

Lapping og vedlikehold

Lapping av hull i veien og vedlikehold av grusveier utføres i Ås kommune av egne mannskaper med maskiner samt noe innleid hjelp fra eksterne entreprenører der det er behov.

Gravemelding

Graving i vei og grunn medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet og dårligere trafikksikkerhet for trafikantene, samt uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.
 
Kommunen vil tillate graving og framføring av ledningsanlegg i sine vei- og trafikkarealer, men setter strenge vilkår, både for utførelse av arbeidet og til den som eier ledningsanlegget. Vilkårene i denne instruksen er generelle. Fastsettelse av disse og kommunens oppfølging av at reglene blir fulgt, er offentlig myndighetsutøvelse med hjemmel i Vegloven. Ved graving i kommunal grunn utenom vei og i privat grunn nær kommunale installasjoner gjelder privatrettslige regler, herunder Avtaleloven.
 
Vegloven gir veiholder rett til å fastsette regler for hvordan arbeidene skal utføres slik at investert kapital ikke forringes som følge av å la andre benytte veiarealet til annen infrastruktur.
 
Du som bruker denne tjenesten kan henvende deg til telefon 09146 eller ved å sende en e-post til gravemelding.oslo@geomatikk.no.
 
For entreprenører og andre proffbrukere vil vi anbefale å bruke kundeportalen til Geomatikk AS. Gå inn på www.gravemelding.no, og send inn din registrering.
 
Geomatikk AS vil utføre følgende tjenester i Ås kommune:
 
Felles gravemeldingsmottak som tar i mot og besvarer henvendelser i forbindelse med gravearbeider.
Felles påvisning av kabler i forbindelse med gravearbeider.
Klargjøre for godkjenning av gravesøknader, arbeidsvarslingsplaner og ferdigmelding etter graving på kommunal grunn.