Planområdet utvides mot øst for å imøtekomme ønske om å etablere gangforbindelser mellom nytt boligområde i Vollskogen og Herumveien, øst for planområdet.

Det skal vurderes to mulige gangveitraséer i det videre planarbeidet. Den ene traséen ligger rett sør for studentboligene på Pentagon, og strekker seg mellom Vollskogen og Kilehagen, med videre påkobling til Herumveien. Den andre traséen ligger sør for boligene i Kilehagen, og strekker seg mellom Vollskogen og en avstikkervei av Herumveien.

Det endelige planforslaget vil regulere minst én av gangforbindelsene.

Den utvidede delen av planområdet omfatter eiendommene med gnr./bnr. 42/1, 42/1/196, og 42/1/277, som eies av NMBU. Studentsamskipnaden i Ås fester på eiendommene 42/1/196 og 42/1/277.

Den nordre traséen av den utvidede delen av planområdet er i gjeldende reguleringsplaner («Endret reguleringsplan for Pentagon med mer – PlanID: 269, 2012» og «Reguleringsplan for Kilehagen – NLH – PlanID 042, 1980») regulert til bolig, friområde, parkering, vei og tekniske anlegg tilknyttet Kilehagen. Den søndre traséen av den utvidede delen av planområdet er i gjeldende reguleringsplan (Reguleringsplan for Kilehagen – NLH – PlanID 042, 1980») regulert til friområde, gang-/sykkelvei, kjørevei, annen veigrunn og bolig.

Eventuelle nye innspill til den utvidede delen av planområdet sendes skriftlig innen 11.12.2021 til julian.ghansah@henninglarsen.com