Hensikten med reguleringen er å bygge boliger med høyere tetthet og en mer bymessig struktur, i tråd områdereguleringsplanen. Planområdet ønskes regulert til boligformål i inntil 6 etasjer med næring i første etasje mot Moerveien. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.
 
Planen er vurdert å ikke utløse krav om konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven § 4-2.