Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ny barnehage med tilhørende adkomst, parkering og utearealer.
Planarbeidet vil bli utarbeidet i tråd med føringer gitt i områdereguleringsplan Dyster Eldor II. Barnehagen vil bli dimensjonert for 8 avdelinger med stor vekt på gode miljøløsninger. Viktige problemstillinger vil for øvrig være god og sikker adkomst, hensyn til evt. friluftsverdier, naturverdier, tilpassing til terreng og vegetasjon samt naboforhold. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.
 
Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.