Planen omfatter (gnr/bnr): Moerveien 30A (54/51), Moerveien 30B (54/326), Moerveien 32 (54/54), Moerveien 34 (54/55)

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging nye boliger. Viktige problemstillinger vil bl.a. være tilpasning og sammenheng til omkringliggende bebyggelse, særs boligfeltet vest for Moerveien og overgangen til planlagt bebyggelse øst for Brekkeveien, utforming av gode utearealer og utsyn. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Tiltakshaver er Moerveien 30-34 AS (c/o Backe Prosjekt AS) v/Sondre Evjen

Merknader:

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen rettes til: Petter Bogen arkitektkontor AS, Pilestredet 29A, 0166 Oslo – epost: jon@bogenark.no tlf: 97655091.

Med kopi til Ås kommune: post@as.kommune.no 

Frist for å sende inn merknader er 1.9.2022.

Vedlegg:

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Bestilling av oppstartsmøte
  3. Illustrasjon: Samleplan
  4. Illustrasjon: Kjellerplan
  5. Illustrasjon: Kjeller
  6. Illustrasjon: Snitt
  7. Illustrasjon: Terreng