Planarbeidet omfatter områder som ble pekt ut som bevaringsverdige i DIVE-analysen, en kulturhistorisk stedsanalyse som ble utarbeidet i 2016 i forbindelse med områdereguleringsplanen for Ås sentralområde.

I områdereguleringsplanen for Ås sentralområde er delområdene avsatt med hensynssoner for vurdering av bevaring. Planområdet er utvidet noe og planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Planen vil erstatte eldre reguleringsplaner og bestemmelser. Hensikten med planarbeidet er å bevare dagens struktur, bebyggelse og grønne kvaliteter i disse boligområdene. Det kan innebære mer restriktive bestemmelser for å begrense fortetting. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til:

Ås kommune
Enhet for plan, miljø og næring
PB. 195, 1431 Ås

post@as.kommune.no

Telefon: 64 96 20 00

 

Merknadsfrist er 01.07.2022

Innspill, merknader, synspunkter eller opplysninger som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes elektronisk her: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=3021&languageCode=nb

Eller til adressen under:

Ås kommune
Enhet for plan, miljø og næring
PB. 195, 1431 Ås

post@as.kommune.no Epost merkes med saksnummer 22/01600 i emnefeltet

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

 

Vedlegg
- Kart til varsel om planoppstart