Forslagsstiller er Ås boligutvikling AS ved Solon Eiendom, plankonsulent er IN’BY AS. Arkitekt er Lie Øyen arkitekter og landskapsarkitekt er SOLA.

Planområdet, (gnr/bnr 55/539) ligger 1,7 km sørøst for Ås sentrum. Planområdet er en del av områderegulering (21.06.2017) for Dyster Eldor II.

Planområdet er ca.10 daa med avgrensning som vist på kartutsnittet. Reguleringsformål er bebyggelse- og anlegg/boligbebyggelse, kjøreveg.

Forslagsstiller ønsker å bygge ca. 60 boenheter på feltet, fordelt på konsentrert småhusbebyggelse og leiligheter. Byggehøyde foreslås i tre etasjer, med parkering primært i parkeringskjeller. Atkomst fra nyetablert forlengelse av Grunnfjellsveien.

Innspill/spørsmål til planarbeidet sendes:
IN’BY v/Kyrre Holmeseth-Martin
Grubbegata 14, 0179 Oslo

Frist for uttalelse er 23 september 2021.

e-post: kyrre.holmeseth-martin@inby.no.

Vedlegg

Oppstartsmøtereferat - Dyster Eldor II, felt BK1 - Datert 05.07.2021.pdf

Varslingsnotat-DysterBK1.pdf